Homera

                                                                                                                                                                             Privatumo politika

UAB “Grožio grupė”, juridinio asmens kodas 303216668, buveinės adresas Gabijos g. 42-82, LT-06157, Vilnius. (toliau – Valdytojas) yra  internetinio puslapio bei internetinės parduotuvės  www.homera.lt valdytojas.

1.     Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta asmenims (toliau – Naudotojams), kurie naudojasi Valdytojo paslaugomis, lankosi Valdytojui priklausančioje interneto svetainėje www.homera.lt arba socialinėse paskyrose, susisiekia telefonu ar el. paštu.

2.     Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Naudotojus apie jų turimas teises. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, Naudotojas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

3.     Valdytojas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinio puslapio bei internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis internetiniu puslapiu bei internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės svetainės bei Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.

4.     Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Valdytojo Duomenų Apsaugos atsakingąjį asmenį el. paštu: info@homera.lt.

5.     Detalesnę informaciją apie Valdytoją ir Valdytojo kontaktinius duomenis galite rasti internetinio puslapio bei internetinės parduotuvės svetainės skiltyse „APIE MUS“, „KONTAKTAI“.

6.     Visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.     Valdytojas – Valdytojas t.y. MB Homera LT, juridinio asmens kodas 305644906, buveinės adresas Pakalnės g.11A-1, LT-92273, Klaipėdos r., nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

2.     Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.homera.lt

3.     Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetiniame puslapyje bei internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Valdytojo parduodamų prekių ir/ar gauti Valdytojo teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.

4.     Asmens duomenys –  bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

5.     Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.

6.     Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.

7.     Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

8.     Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

9.     Valdytojo partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Valdytojui, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1.       Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:

1.1.     Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;

1.2.     Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;

1.3.     Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.

2.       Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Valdytojui šiais atvejais:

2.1.     Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;

2.2.     Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu.

3.       Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Valdytojas gauna Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojuinaudojantis Valdytojo Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.

4.       Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Valdytojas iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1.       Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:

1.1.     Elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;

1.2.     Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;

1.3.     Paslaugų teikimo tikslu;

1.4.     Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

1.5.     Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).

2.       Valdytojas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

 TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

1.       Valdytojas savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:

1.1.     Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP)adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;

1.2.     Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos„slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;

1.3.     Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;

1.4.      Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

1.5.     Valdytojo teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.

2.       Valdytojas pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

1.       Valdytojas užtikrina, laikosi ir gerbia Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:

1.1.     teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Valdytojo atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;

1.2.     teisę gauti informaciją, susijusią su Valdytojo tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;

1.3.     teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs. 

1.4.     teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Valdytojo valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

1.5.     teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenųtvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Valdytojui nebereikia Naudotojo Asmens duomenų, duomenų tvarkymo tikslais, tačiaujų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;

1.6.     teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni,ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Valdytojas šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Valdytojas įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtųpriežasčių, kurios yra viršesnės už Valdytojo interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

1.7.     teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/irsutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Valdytojas šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turiteisę, kad Valdytojas, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.8.     teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

2.       Valdytojas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos.Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Valdytojas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuojaNaudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

3.       Valdytojas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje,kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinėsapsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.

4.       Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Valdytojas įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Valdytoju.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

1.       Valdytojo tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

 1.1.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Valdytojo Internetine parduotuve;

1.2.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Valdytojo organizuotame konkurse,akcijoje ar žaidime;

1.3.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Valdytojo teikiamomis paslaugomis;

1.4.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;

1.5.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.

2.       Valdytojas deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Valdytojas sunaikinaNaudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

1.       Valdytojas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomospaslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.

 2.       Valdytojas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Valdytojasperduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.

3.       Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.

4.       Valdytojas ir trečiasis asmuo, kuriam Valdytojas perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.

5.       Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiemskitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Valdytoją.

6.       Valdytojas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Valdytojas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Valdytojo teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.

7.       Tuo atveju, jeigu Valdytojas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Valdytojas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

1.       Valdytojas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Valdytojas yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.

2.       Valdytojas pažymi, kad nors Valdytojas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

TIESIOGINĖ RINKODARA

1.       Valdytojas, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.

2.       Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Valdytojui duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.       Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:

3.1.     rašyti elektroninį laišką adresu info@homera.lt arba skambinti bendruoju Valdytojo klientų konsultavimo telefonu +370 67022912 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;

3.2.     atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

4.       Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

5.       Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Valdytoją el. paštu info@homera.lt  arba klientų konsultavimo telefonu +370 656 08688.

SLAPUKAI

1.       Siekiant, kad Naudotojui Valdytojo Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.

2.       Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti„Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.

3.       Valdytojo naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantįturinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Valdytojas nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Valdytojo Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad bejo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Valdytojo Partnerį.

4.       Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. spalio 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje.